Lesoservis - výroba ze strojně ofrézované kulatiny

Reklamační řád

Stáhnout soubor

Vzor odstoupení od smlouvy
Stáhnout soubor

Obchodní podmínky

Stáhnout soubor

 

Obchodní podmínky pro prodej zboží prodávaného
společností LESOSERVIS s.r.o.

 


Preambule

 1. Tyto „Obchodní podmínky pro prodej zboží prodávaného společností Lesoservis s.r.o.“ (dále rovněž "Obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti společnosti Lesoservis s.r.o., se sídlem Staré Nespeřice 20, 285 04 Petrovice II, IČ: 24677914, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 165414, (dále rovněž "Prodávající") na straně jedné a jejího zákazníka, kupujícího na straně druhé (dále rovněž „Kupující“) při prodeji zboží prodávaného Prodávajícím v rámci jeho podnikatelské činnosti (dále rovněž „Zboží“).
 2. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vyplývající pro smluvní strany z kupních smluv uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícím ohledně dodávek Zboží (dále jen „Kupní smlouvy“ nebo též „Kupní smlouva“) včetně způsobu a podmínek uzavírání Kupních smluv. Obchodní podmínky tvoří ve smyslu ustan. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“) nedílnou součást každé Kupní smlouvy.
 3. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc – Zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu a případně další náklady spojené s dodáním Zboží.
 4. Kupující může být spotřebitelem nebo podnikatelem. Kupujícím – spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále rovněž „Kupující – spotřebitel“). Kupujícím – podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, jakož i ten, kdo je za podnikatele považován podle právních předpisů, a kdo uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti (dále rovněž „Kupující – podnikatel“). Uvede-li Kupující v souvislosti s objednávkou Zboží nebo při jiné komunikaci s Prodávajícím týkající se nákupu Zboží své identifikační číslo, pak pro účely těchto Obchodních podmínek a plnění Kupní smlouvy platí, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti a že se na něj nevztahují ustanovení aplikovatelná pro Kupujícího – spotřebitele.
 5. Odchylná ujednání Prodávajícího a Kupujícího obsažená v Kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními Obchodních podmínek, která jsou s nimi v rozporu.
 6. Výrazy „dodat“ a „dodání“ použité v Obchodních podmínkách v jakémkoliv tvaru mají stejný význam jako výrazy „odevzdat“ a „odevzdání“ ve smyslu ustan. § 2079 a násl. OZ.

Článek I 
Objednávka, uzavření Kupní smlouvy

 1. Kupní smlouvy na jednotlivé dodávky Zboží jsou mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavírány na základě objednávek Kupujícího (dále rovněž „Objednávky“ nebo rovněž „Objednávka“) doručených Prodávajícímu nebo jiným způsobem předjímaným v těchto Obchodních podmínkách.  Objednávky je možné činit prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího na webových stránkách www.lesoservis.cz (dále rovněž „internetový obchod“) nebo zasláním písemné Objednávky Prodávajícímu. Pro účely těchto Obchodních podmínek se za písemnou Objednávku považuje i Objednávka učiněná elektronickou poštou (e-mailem).
 2. K uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu dochází tak, že Kupující požadované Zboží vloží do košíku, vyplní v příslušném formuláři požadované údaje týkající se Kupujícího, zvolí způsob dodání/dopravy a způsob úhrady a po rekapitulaci Kupujícím zadaných údajů a zvolených možností, požadovaného Zboží, jeho ceny včetně případných dalších nákladů (př. dopravné, balné) a po potvrzení souhlasu s těmito Obchodními podmínkami Kupující Objednávku závazně potvrdí kliknutím na příslušné webové tlačítko. Kupujícím potvrzená Objednávka v internetovém obchodě je závazným návrhem Kupní smlouvy. Než Kupující Objednávku závazně potvrdí, je mu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje resp. je mu umožněno zjišťovat a opravovat případné chyby vzniklé při zadávání dat, které do Objednávky vložil. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením o přijetí Objednávky ze strany Prodávajícího prostřednictvím e-mailu zaslaného Prodávajícím na Kupujícím zadanou e-mailovou adresu.
 3. Objednávka činěná Kupujícím jinak než prostřednictvím internetového obchodu (tj. písemně, včetně e-mailu) musí obsahovat tyto údaje: I) obchodní firmu a adresu sídla nebo jméno a příjmení a adresu sídla nebo bydliště Kupujícího, II) telefonické spojení a e-mailovou adresu Kupujícího, III) identifikační číslo (IČ) a daňové identifikační číslo (DIČ) v případě Kupujícího – podnikatele, IV) specifikaci (tj. druh popř. provedení) a množství požadovaného Zboží v) požadovaný způsob dodání (vlastní odběr ze závodu Prodávajícího nebo dodání Zboží na adresu určenou Kupujícím). Na základě Objednávky Prodávající zašle Kupujícímu nabídku Zboží včetně údajů o případných souvisejících nákladech (např. dopravné a balné). Kupní smlouva je uzavřena okamžikem včasného doručení potvrzení Kupujícího o přijetí nabídky Prodávajícího či obdobného projevu vůle, z něhož vyplývá souhlas Kupujícího s nabídkou Prodávajícího, Prodávajícímu; doručení projevu vůle Kupujícího o přijetí nabídky se považuje za včasné, je-li Prodávajícímu doručeno nejpozději do 30 dnů ode dne doručení nabídky Kupujícímu, neobsahuje-li nabídka Prodávajícího jinou lhůtu pro přijetí nabídky.  
 4. Kupní smlouva může být uzavřena rovněž na základě telefonické nebo e-mailové poptávky Kupujícího. Prodávající v tomto případě na základě poptávky Kupujícího zašle Kupujícímu nabídku Zboží včetně údajů o případných souvisejících nákladech (např. dopravné a balné); ohledně uzavření Kupní smlouvy na základě přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícím platí shodně ujednání v odst. 3. tohoto článku.
 5. Prodávající a Kupující vylučují aplikaci ustan. § 1740 odst. 3 OZ pro případ každé odpovědi Kupujícího určené Prodávajícímu, reagující na nabídku Prodávajícího a obsahující jakékoli dodatky či odchylky od nabídky Prodávajícího.
 6. Prodávající neodpovídá za případné škody vzniklé v důsledku chybných údajů uvedených Kupujícím v Objednávce.
 7. Kupní smlouva uzavřená prostřednictvím internetového obchodu je Prodávajícím archivována a je přístupná pouze Prodávajícímu. Kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
 8. Ustanoveními tohoto článku není dotčena možnost uzavřít Kupní smlouvu v závodu (provozovně) Prodávajícího, a to i na základě předchozí telefonické poptávky Kupujícího.

Článek II
Informace a upozornění pro Kupujícího – spotřebitele

 1. Kupující – spotřebitel bere na vědomí následující informace a upozornění Prodávajícího a souhlasí s nimi:

  a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby resp. Prodávající si neúčtuje žádný poplatek za použití prostředků komunikace na dálku (Kupující hradí poplatky za internetové připojení dle podmínek sjednaných mezi Kupujícím a jeho dodavatelem);

  b) Prodávající požaduje úhradu kupní ceny včetně všech souvisejících nákladů (př. dopravné a balné) před převzetím Zboží; Prodávající může rovněž požadovat (zejména v případě nestandardního Zboží, upravovaného dle požadavků Kupujícího) zaplacení zálohy před dodáním Zboží v době splatnosti uvedené v zálohové faktuře Prodávajícího;

  c) ceny Zboží jsou v internetovém obchodu uváděny včetně i bez DPH, včetně souvisejících nákladů (př. dopravné a balné), jež se liší podle zvoleného způsobu dodání/dopravy a způsobu úhrady;

  d) Kupující – spotřebitel je oprávněn od Kupní smlouvy (uzavřené prostřednictvím internetového obchodu nebo uzavřené s využitím jiného komunikačního prostředku umožňujícího smlouvu uzavřít bez současné fyzické přítomnosti stran /např. e-mailem/) odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží nebo (v případě Kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí) ode dne převzetí poslední dodávky Zboží; čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Kupující – spotřebitel v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od Kupní smlouvy odstupuje;

  e) pro účely uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy podle písm. d) výše musí Kupující – spotřebitel o svém odstoupení od Kupní smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem); může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (k dispozici zde), není to však jeho povinností;

  f) Kupující - spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu;

  g) v případě odstoupení od Kupní smlouvy podle písm. d) výše ponese Kupující – spotřebitel přímé náklady spojené s navrácením Zboží, a to rovněž v případě, že Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou; maximální náklady na navrácení Zboží jsou Prodávajícím odhadovány ve výši přesahující cca o 20 % náklady účtované Prodávajícím za dopravu Zboží na dodací adresu určenou Kupujícím (výše těchto nákladů je uvedena na webových stránkách www.lesoservis.cz, v záložce „Objednávky, doprava“);

  h) případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou; v takovém případě má Kupující – spotřebitel právo podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce (www.coi.cz) anebo u jiného příslušného subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jejichž seznam je zveřejněn na webových stránkách www.mpo.cz; Kupující – spotřebitel může rovněž využít pro mimosoudní řešení sporu ohledně Zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu platformu pro řešení sporů on-line přístupnou na webových stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr;

  i) Kupující – spotřebitel se může se svou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci.

Článek III
Ceny Zboží

 1. Prodávající dodává Zboží za ceny uvedené v internetovém katalogu na webových stránkách www.lesoservis.cz  v době doručení Objednávky Prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu nebo v době odeslání nabídky Zboží Kupujícímu, je-li Kupní smlouva uzavírána jinak než prostřednictvím internetového obchodu, nebo v době uzavření Kupní smlouvy, je-li Kupní smlouva uzavírána v závodu (provozovně) Prodávajícího. Ceny jednotlivého Zboží jsou v internetovém katalogu uvedeny včetně i bez DPH. Cena Zboží je určena výše uvedeným způsobem i v případě, že Objednávka kupní cenu Zboží neobsahuje.
 2. Ceny Zboží uvedené v internetovém katalogu nezahrnují balení a dopravu Zboží na adresu určenou Kupujícím v Objednávce popř. další náklady (např. poplatek za dobírku Zboží).
 3. Prodávající poskytne Kupujícímu slevy popř. nebude Kupujícímu účtovat náklady spojené s dopravou Zboží na adresu určenou Kupujícím za podmínek uvedených na webových stránkách www.lesoservis.cz v době rozhodné pro určení ceny Zboží dle odst. 1. tohoto článku. Jiné podmínky či výše slev mohou být rovněž mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednány v Kupní smlouvě.

Článek IV
Platební podmínky

 1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu Zboží včetně souvisejících nákladů (např. balné a dopravné) před převzetím Zboží popř. při jeho převzetí a nemá vůči Prodávajícímu právo na předání Zboží před uskutečněním řádné úhrady. Prodávající je současně oprávněn (zejména v případě nestandardního Zboží, upravovaného dle požadavků Kupujícího) požadovat před dodáním Zboží zaplacení zálohy v době splatnosti uvedené v zálohové faktuře Prodávajícího, není-li platba prováděna způsobem uvedeným v odst. 2. písm. a) nebo d) tohoto článku.
 2. Kupující je oprávněn provést platbu některým z níže uvedených způsobů:

  a) bankovním převodem před dodáním Zboží – platba je splatná v době splatnosti uvedené v zálohové faktuře Prodávajícího;
  b) platební kartou – při převzetí Zboží v případě vlastního odběru Zboží ze závodu Prodávajícího;
  c) v hotovosti – při převzetí Zboží v případě vlastního odběru Zboží ze závodu Prodávajícího nebo při dodání Zboží na dobírku při převzetí Zboží v místě určeném Kupujícím;
  d) platbou online předem (GP webpay) – platba bezprostředně po uskutečnění objednávky Kupujícího v internetovém obchodu platební kartou online prostřednictvím platebního portálu.

 

Článek V
Dodací a přepravní podmínky

 1. Prodávající splní svou povinnost dodat Kupujícímu Zboží v okamžiku, kdy Kupujícímu umožní nakládat se Zbožím v místě plnění.
 2. Místem dodání zboží (místem plnění) je v závislosti na ujednání vyplývajícího z Kupní smlouvy buď závod (provozovna) Prodávajícího na adrese Staré Nespeřice 20, 285 04 Petrovice II nebo dodací adresa určená Kupujícím, na kterou Kupující požaduje Zboží dodat. 
 3. Dodává-li Prodávající Zboží na dodací adresu určenou Kupujícím, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu náklady na dopravu a balné, jakož i další související náklady (např. poplatek za dobírku) ve výši a za podmínek uvedených na webových stránkách www.lesoservis.cz v době rozhodné pro určení ceny Zboží dle čl. III odst. 1. těchto Obchodních podmínek.
 4. Není-li v popisu Zboží uvedeno jinak nebo nedohodne-li se Prodávající a Kupující na jiné expediční lhůtě, je Zboží expedováno:

  a) do 5 pracovních dnů, je-li Zboží skladem,

  b) do 20 dnů, není-li Zboží skladem,

  c) do 30 dnů, jedná-li se o nestandardní Zboží (Zboží nestandardních rozměrů upravované dle požadavků Kupujícího)

  V případě platby bankovním převodem nebo platbou on-line předem (GP webpay) veškeré expediční lhůty běží až ode dne připsání platby na účet Prodávajícího; totéž platí i v případě požadavku Prodávajícího na zaplacení zálohové faktury. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou neočekávané události/překážky znemožňující Prodávajícímu Zboží expedovat ve lhůtě shora uvedené; Prodávající v tomto případě Kupujícího bez zbytečného odkladu o prodloužení expediční lhůty informuje. 

Článek VI

Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na Zboží

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny Zboží a veškerých nákladů souvisejících s dodávkou Zboží. Uhradil-li Kupující veškeré náklady a kupní cenu Zboží před dodáním Zboží, nabývá vlastnické právo ke Zboží, jakmile je mu dodané Zboží předáno.
 2. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího převzetím Zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující Zboží, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat.

Článek VII 
Práva z vadného plnění, reklamace

 1. Práva Kupujícího z vadného plnění a postup při vyřizování reklamací jsou upraveny v Reklamačním řádu společnosti Lesoservis s.r.o., který je k dispozici na internetových stránkách www.lesoservis.cz (dále rovněž „Reklamační řád“). Případné reklamace Zboží budou vyřizovány v souladu s Reklamačním řádem, který tvoří nedílnou součást Obchodních podmínek. Kupující potvrzením souhlasu s těmito Obchodními podmínkami potvrzuje, že se s Reklamačním řádem seznámil a souhlasí s ním.

Článek VIII 

Odstoupení od Kupní smlouvy

 1. Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených právními předpisy, jakož i z následujících důvodů:
 2. a) Kupující neuhradí Prodávajícímu kupní cenu Zboží nebo jakékoli náklady související s dodávkou Zboží (př. dopravné) v době splatnosti uvedené v zálohové faktuře Prodávajícího v případě, že Kupující pro platbu zvolil bankovní převod, nebo bezprostředně po uskutečnění objednávky (v případě, že Kupující zvolil platbu on-line předem /GP webpay/),

  b) Kupující nepřevezme Zboží, které bylo Prodávajícím dodáno na dodací adresu určenou Kupujícím, nebo neuhradí kupní cenu Zboží nebo jakékoli náklady související s dodávkou Zboží (př. dopravné) bezprostředně po doručení Zboží na dodací adresu (v případě, že Kupující pro platbu nezvolil bankovní převod nebo platbu on-line předem /GP webpay/),

  c) Kupující neuhradí Prodávajícímu kupní cenu Zboží (v případě, že Kupující pro platbu nezvolil bankovní převod nebo platbu on-line předem /GP webpay/) a/nebo nepřevezme Zboží do 10 (deseti) dnů ode dne, kdy Zboží bylo připraveno k převzetí Kupujícím v případě vlastního odběru Zboží Kupujícím v závodě (provozovně) Prodávajícího,

  d) Kupující neuhradí Prodávajícímu zálohu požadovanou Prodávajícím v době splatnosti uvedené v zálohové faktuře Prodávajícího, nebo

  e) Prodávající zjistí existenci překážky znemožňující Prodávajícímu dodat Kupujícímu Zboží (př. Zboží bude vyprodané, nedostupné nebo Prodávající z jiného důvodu nebude schopen Zboží dodat) nebo u dodavatele Prodávajícího dojde k podstatnému zvýšení ceny Zboží.

 3. Kupující je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených právními předpisy.
 4. Odstoupí-li Kupující – spotřebitel od Kupní smlouvy podle čl. II písm. d) těchto Obchodních podmínek, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, a pro jejich vrácení použije stejný platební prostředek, který Kupující – spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, ledaže Kupující – spotřebitel výslovně určí jinak; Prodávající však není povinen vrátit peněžní prostředky Kupujícímu – spotřebiteli dříve, než mu Kupující – spotřebitel Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal; jestliže Kupující - spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu – spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
 5. Odstoupí-li Kupující – spotřebitel od Kupní smlouvy podle čl. II písm. d) těchto Obchodních podmínek, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, Zboží, které od Prodávajícího obdržel; Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že je povinen vrátit Prodávajícímu Zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno v původním obalu (bylo-li zabaleno) a ve stavu, v jakém Zboží převzal (s přihlédnutím k nakládání se Zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti), bude-li Zboží poškozeno, opotřebováno, ušpiněno či jinak snížena jeho hodnota, je v tomto případě Prodávající oprávněn započíst svůj nárok na náhradu způsobené škody proti nároku Kupujícího – spotřebitele na vrácení peněžních prostředků z titulu odstoupení od Kupní smlouvy.

Článek IX 
Ochrana osobních údajů

 1. Kupující vyslovením souhlasu s těmito Obchodními podmínkami bere na vědomí, že mu Pordávájící poskytl informace týkající se zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici ZDE.

Článek X 
Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy se řídí ustanoveními Obchodních podmínek, není-li v Kupní smlouvě mezi smluvními stranami ujednáno jinak. Vztahy a otázky Obchodními podmínkami neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními OZ a případně dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
 2. Prodávající a Kupující vylučují aplikaci jakýchkoli obchodních zvyklostí na jakýkoli vzájemný právní styk, zejména na závazky vzniklé z jakékoli Kupní smlouvy.
 3. Prodávající je oprávněn vystavovat veškeré doklady týkající se jakékoli dodávky Zboží (např. potvrzení Objednávky, dodací listy, jakékoli daňové doklady včetně zálohových faktur a dobropisů apod.) v elektronické podobě, Kupující potvrzením souhlasu s těmito Obchodními podmínkami uděluje Prodávajícímu souhlas k vystavování dokladů v elektronické podobě. Toto oprávnění Prodávajícího nezbavuje možnosti vystavit jakýkoliv doklad v písemné podobě.
 4. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018 a plně nahrazují obchodní podmínky vydané  Prodávajícím dříve.

 

Lesoservis s.r.o.

Reklamační řád společnosti LESOSERVIS s.r.o.

 

 

I. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 1. Tento reklamační řád byl zpracován podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále rovněž “OZ”) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále rovněž “ZOS”) a vztahuje se na zboží zakoupené od společnosti Lesoservis s.r.o., se sídlem Staré Nespeřice 20, 285 04 Petrovice II, IČ: 24677914, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 165414 (dále rovněž "Prodávající").
 2. Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek pro prodej zboží prodávaného společností Lesoservis s.r.o. (dále rovněž “Obchodní podmínky”). Pokud tento reklamační řád výslovně nedefinuje některé pojmy, použije se definice pojmů uvedená  v Obchodních podmínkách.
 3. Tento reklamační řád upravuje práva Kupujícího z vadného plnění a stanovuje postup při uplatňování těchto práv Kupujícím u Prodávajícího (dále rovněž "reklamace").
 4. Ustanovení čl. II. a III. tohoto reklamačního řádu se vztahují pouze na Zboží, které od Prodávajícího zakoupil Kupující – spotřebitel. V rozsahu, v jakém tento reklamační řád neupravuje práva Kupujícího – podnikatele z vadného plnění, se použije právní úprava obsažená v OZ.

II.  Jakost při převzetí

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu – spotřebiteli, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu - spotřebiteli, že v době, kdy Kupující - spotřebitel Zboží převzal,

  a) Zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující - spotřebitel očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  b) se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  d) Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

III. Práva Kupujícího – spotřebitele z vadného plnění

 1. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
 2. Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v čl. II. tohoto reklamačního řádu, může Kupující – spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující – spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující – spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
 3. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Kupující – spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od Kupní smlouvy odstoupit.
 4. Neodstoupí-li Kupující – spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu – spotřebiteli působilo značné obtíže.

IV. Uplatnění a vyřízení reklamace

 1. Reklamaci je možné uplatnit u Prodávajícího buď osobně na adrese závodu (provozovny) Staré Nespeřice 20, 285 04 Petrovice II nebo písemně (dopisem zaslaným na shora uvedenou adresu Prodávajícího) nebo emailem zaslaným na e-mailovou adresu lesoservis@lesoservis.cz.  Prodávající doporučuje Kupujícímu, aby jej před uplatněním jakékoli reklamace předem kontaktoval telefonicky (kontakty na stránkách www.lesoservis.cz) nebo e-mailem, aby mu Prodávající mohl doporučit nejvhodnější řešení reklamace s ohledem na povahu Zboží a jeho vadu.
 2. Kupující je povinen při uplatnění reklamace předložit doklad o koupi Zboží nebo jiným způsobem prokázat, že reklamované Zboží zakoupil od Prodávajícího. Za účelem posouzení a vyřízení reklamace Kupující při uplatnění reklamace předloží Prodávajícímu reklamované Zboží buď osobně na adrese provozovny v odst. 1 tohoto článku nebo reklamované Zboží současně s uplatněním reklamace zašle Prodávajícímu na shora uvedenou adresu, nedohodne-li se s Prodávajícím na jiném postupu. Kupující je povinen při uplatnění reklamace specifikovat Zboží, které reklamuje (popř. uvést množství Zboží či část Zboží, které reklamuje), uvést vadné vlastnosti Zboží nebo popsat projevy vady a uvést, jaký způsob řešení reklamace požaduje.
 3. Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu vadu Zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 let od převzetí Zboží.
 4. Reklamace Zboží zakoupeného u Prodávajícího Kupujícím – spotřebitelem, včetně případné opravy vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím - spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě; marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Kupní smlouvy. O reklamaci Zboží zakoupeného u Prodávajícího Kupujícím – podnikatelem rozhodne Prodávající ve lhůtě do 40 dnů ode dne řádného uplatnění reklamace.
 5. Kupující nemá práva z vadného plnění 

  a) pokud se jedná o opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

  b) u Zboží prodávaného za nižší cenu ohledně vady, pro kterou byla nižší cena ujednána,

  c) pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu,

  d) pokud Kupující vadu sám způsobil užitím Zboží v rozporu s účelem, k němuž je Zboží určeno, nebo nesprávnou manipulací se Zbožím, zanedbáním péče o Zboží nebo neodbornou či nesprávnou instalací (montáží) nebo užitím Zboží v rozporu s vlastnostmi a technickými charakteristikami Zboží nebo v rozporu s návody či doporučeními Prodávajícího nebo výrobce pro skladování, užívání, údržbu či montáž Zboží popř. v rozporu s obecně známými pravidly,

  e) jedná-li se o poškození Zboží v důsledku znečištění, nehody, živelné události nebo jiného vnějšího vlivu (př. bouřka, požár, teplo aj.) nebo v důsledku nevhodných provozních podmínek,

  f) jedná-li se o mechanické poškození Zboží (př. pádem, zlomením, nárazem, najetím na překážku aj.) nebo poškození způsobené nadměrným zatěžováním Zboží,

  g) pokud došlo k úpravě Zboží nebo k jakémukoliv zásahu do Zboží bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího nebo k opravě Zboží provedené neoprávněnou osobou, nebo

  h) jedná-li se o přirozenou změnu materiálu nebo působení vnějších vlivů (př. opotřebení nátěrů, změna barevného odstínu, oxidace aj.),

  i) v dalších případech stanovených právními předpisy.        

V. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.3.2017 a plně nahrazuje reklamační řád Prodávajícího vydaný dříve.

 

Lesoservis s.r.o.

Copyright © Lesoservis s.r.o. 2018 | Developed by Tvorba webových stránek | Všechna práva vyhrazena